Gyömrő Rákóczi

Beiratkozás 2022 | Körzethatárok | Hit-és erkölcstan (felekezetek tájékoztatói)

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én és április 22-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során.*

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.

4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

2022. április 21-én 8:00-18:00 között
2022. április 22-én 8:00-18:00 között

Helyszín: Gyömrő, Bajcsy-Zs. út 79-81. C épület-tornaterem alagsor, titkárság
Kérjük, hogy a 0629/330-039-es telefonszámon egyeztessenek időpontot a beiratkozásra!
Erre 2022.április 7-én és 8-án 8:00-12:00 óra között van lehetőségük.

*: Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének   nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adminisztráció miatt hosszabb ügyintézési idővel kell számolni!

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos  információáramlást.

8. A beiratkozási napok elteltével, 2022. április 25-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

 

Eredeti tájékoztató megtekintése, letöltése

 

Letölthető nyilatkozatok:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Hit-és erkölcstan nyilatkozat

 

Felvételi körzethatárok:

 • Annahegyi utca
 • Bajcsy-Zsilinszky út
 • Csillag Kálmán utca
 • Degenfeld utca
 • Eperfasor utca
 • Fromm Antal utca
 • Hunyadi János utca
 • Kisfaludy utca
 • Kossuth köz
 • Kossuth Lajos utca
 • 1-27-ig páratlan oldal, páros oldal 2-ig
 • Mányaréti út
 • Pataki Ferenc lakótelep
 • Péteri út
 • Rózsahegyi út
 • Tóth József utca
 • Töves major (külterület)
 • Tövesmajori utca
 • Új major

PDF dokumentum megtekintése

 

Hit-és erkölcstan – Felekezetek tájékoztatója 2022-ben

Evangélikus egyház tájékoztatója

Kedves Szülők!

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskolai tanulók órarendjében, heti egy órában, tantárgyként szerepel az erkölcstan vagy kötelezően választható hit- és erkölcstan óra.  

E két tantárgy közül a szülők választhatják ki azt, hogy melyikre szeretnék gyermeküket beíratni.

A soron következő 2022/23-as tanévben a Maglódi Evangélikus Egyházközség Maglódon, valamint igény szerint Ecseren és Gyömrőn is, megszervezi az evangélikus hitoktatást.

Az alábbiakban a szülők döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Mit tanulunk az evangélikus hit- és erkölcstan órákon?

Az evangélikus hittanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján tárgyaljuk. Tanítási módszerünk: gyermekközpontú, játékos, életrevaló és Biblikus.

Milyen tankönyvekből tanulnak majd az elsősök?                                      

Az első évfolyam hittankönyve: Kincsesláda. A hittankönyveket minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk a gyerekek számára. Az evangélikus hittankönyvek megtekinthetők a https://www.lutherkiado.hu/konyvek-side/hittankonyv  oldalon.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstan órákat?     

Az egyházközség lelkésze és Milyánné Blatniczky Mária, Szeberényi Lászlóné Marika, Nagyné Burian Mária hitoktatók.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstan órára?

Elsősorban az evangélikusokat hívjuk, de bárki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára, akkor is, ha nincs megkeresztelve, vagy nem tartozik evangélikus egyházunkhoz.

Hogyan választhatom gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát?

A leendő elsős gyermekek szüleinek a beiratkozás során kell nyilatkozniuk arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstanórát választják gyermeküknek. A többi évfolyamon május 20-ig nyilatkozhatnak a szülők arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstanórát választják gyermeküknek.

Hol lehet további információkat kapni az evangélikus hit- és erkölcstan óráról?

Általános információkat lehet kapni a hitoktatas.evangelikus.hu oldalon.

A maglódi, gyömrői és ecseri evangélikus hit- és erkölcstan órákról konkrétabb információkat Németh Mihály evangélikus lelkésztől kaphatnak.

Elérhetőség:

E-mail: mihaly.nemeth@lutheran.hu

Postacím: 2234 Maglód, Sugár út 79.

Telefon: 29/325-555;

Mobil: 20/770-30-26

Tisztelettel kérem és szeretettel biztatom a kedves Szülőket arra, hogy írassák be gyermeküket evangélikus hit- és erkölcstanórára a 2022/23-as tanévben!

Erős vár a mi Istenünk! 

Tisztelettel:

Németh Mihály evangélikus lelkész          

  

Református egyház tájékoztatója

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Gyömrői Református Egyházközség nevében!
Schallerné Kovács Szilvia vagyok. Hittanoktató, 25 éve a gyermekek szolgálatában tevékenykedem.
 
Miért válassza gyermekének a református hittant?

 • Mert megerősíti az otthon kapott értékeket (család, összetartozás, szeretet)
 • Mert a Biblia alapján maradandó értékeket közvetítünk. A változó világ kihívásaira próbálunk reagálni.
 • A bibliai történetek megismerése során érzések állnak egy-egy foglalkozás középpontjában (pl.: megbocsátás, kibékülés, harag, önzés, düh,…..) Cél: ezek felismerése, tudatosítása, feldolgozása közösen.
 • Játékos feldolgozása a bibliai történeteknek (drámajáték, csoportmunka, játékos feladatok, élménypedagógia).
 • Műveltség: olyan ismereteket kapnak, amelyek fontosak lesznek később a történelem, irodalom, nyelvek, képzőművészet, zene megértéséhez.
 • Élmény: baráti közösség kialakítása, élménypedagógia
 • Elfogadó, befogadó légkör: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” 1 Jn. 4:16

Szeretettel várjuk a családokat gyülekezeti programjainkra is: Istentisztelet vasárnap de. 10. órakor (gyermek-istentisztelet a felnőtt-istentisztelettel egy időben), nyári gyermektábor, gyülekezeti nap, közös készülés az ünnepekre. Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket is akik még nincsenek megkeresztelve! Református hittanra jelentkezni beiratkozáskor a szülői nyilatkozat kitöltésével lehet! Bővebb információ a hittanoktatással kapcsolatban a www.hittan.info oldalon, ahol a hittankönybe is belelapozhatnak. Bármilyen kérdésük van a hitoktatással kapcsolatban, bátran keressenek:

Schallerné Kovács Szilvia

06/30 324-8474

                  

Hit Gyülekezetének tájékoztatója

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket!
A Hit Gyülekezete több, mint 30 éves múlttal rendelkező, 4-dik legnagyobb egyház, mely Istentiszteleteit a Vidám Vasárnap műsorán keresztül 100 ezrek kísérik figyelemmel. Az egyház közhasznúsága a helyreállt életekben mérhető leginkább, ennek titka a Szent Írásban rejlik. A Biblia az európai kultúra fundamentuma és hazánkban is az általános műveltség része. A hit- és erkölcstan órák tananyagát a HIT Gyülekezete, úgy alakította ki, hogy az a társadalom bármely közösségéhez, egyházához tartozó, vagy akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen.Elsődleges célunk: a Szentírás megszerettetése a diákokkal. Nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem az általános bibliaismeretet tanítunk. A bibliai történeteket játékosan ismertetjük meg a gyermekekkel. Célunk, hogy gondolkozó emberekké váljanak és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A tanórák látogatása nem jelent semmiféle további
kötelezettséget. Jelentkezést az iskolában, beiratkozáskor szülői nyilatkozattal tehetik meg.

Elérhetőség:

Burián Mónika: 06-20-586-9396 , email: burianmona@gmail.com

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: www.hiteserkolcstan.hu

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának YouTube csatornája:
https://www.youtube.com/channel/UCEu-EH8lYktDaUyXemVcPHg

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala:
https://www.facebook.com/hiteserkolcstan

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala:
https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/

  

Római Katolikus hittan tájékoztatója

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Gyömrői Római Katolikus Egyházközség nevében.

Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a katolikus hittanfoglalkozások tartalmát:

 • megerősíti az otthon kapott értékeket
 • baráti közösség élményével gazdagítja a gyerekeket
 • megismerteti őket Jézus Krisztus szerető személyével, a Biblia és az Egyház tanításával
 • játékos formában segíti, hogy életkoruknak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.

Munkatankönyveink ehhez kapcsolódnak. („Isten szeret engem”; „Gyere velem Jézushoz!”; „Isten útján járok”; Barátságban Jézussal”; „Lépés(t)rend”;”Idő(t)rend”;”Érték(t)rend; „Élet(t)rend)

 • Ezen túl még lehetőség van bekapcsolódni a plébániai programokba: kirándulások; ifjúsági találkozók; közös készület az ünnepekre; nyári táborok.
 • Számunkra különösen fontos részét képezik az óráinknak a beszélgetések és a közösségi játékok.
 • A hittanfoglalkozások nem csak a megkeresztelkedetteknek szólnak!
 • Jelentkezni a szülői nyilatkozat kitöltésével lehet az iskolákban!
 • Amennyiben többet szeretnének tudni foglalkozásainkról, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: Balthes Erzsébet 20/459-6467; erzsy68@gmail.com
 • Általános és részletes információkat találhatnak még a Váci Egyházmegye honlapján: vaciegyhazmegye.hu

Őszintén hisszük, hogy mint emberek, a boldogságra vagyunk meghívva és ehhez a fizikai jóléten, a tudományok és művészetek ismeretén túl az is hozzátartozik, hogy megtaláljuk helyünket a világban és Istennel minél igazabb és szorosabb kapcsolatba kerüljünk. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás.

Gyömrő, 2022. március 4.

Balthes Erzsébet

Plakát megtekintése

YouTube videó megtekintése                      

Logók
🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Copyright © Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
error: Content is protected !!